Information -Montage af thermoruder

www.glasinfo.dk Monteringsanvisning

Grundlag for garantiordning
0.0 Formålet med denne monteringsanvisning er at fastlægge de krav, som stilles ved montering af termoruder for at sikre rudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde. Monteringsanvisningen gælder alene for termoruder, der monteres i lodrette bygningselementer.

Termoruder i skrå tagflader er dækket af Glasindustriens garantiordning under den forudsætning, at monteringen på alle punktér overholder kravene til dræn, ventilation og afskærmning mod UV stråling som specificeret i denne monteringsanvisning og under den forudsætning, at glasset er korrekt dimensioneret til at opfylde kravene til sne-, vind- og egenlast. Ansvaret for korrekt dimensionering påhviler køber. Der henvises til GF publikationen "Glastag" Udkommet 1999.

Garantien dækker under ingen omstændigheder termoruder monteret i rullende materiel eller i forbindelse med "Structural Glazing".

For at opretholde Glasindustriens garantiordning er det en betingelse, at termoruderne er monteret i overensstemmelse med denne monteringsanvisning, samt at bygningselementer og monteringsmaterialer er vedligeholdt som foreskrevet. Der henvises til forskrifterne i Glasindustrien publikationen "Garantiordning" hvori retningslinier for garanti, vedligeholdelse og reklamationsbehandling er fastlagt. Der henvises endvidere til "Glarmesterlaugets garantiordning".

Denne monteringsanvisning er udarbejdet af repræsentanter for:
  • Glasindustrien
  • Glarmesterlauget i Danmark
  • Vinduesproducenterne (VSO)

1.0 Terminologi.

1.1 Bygningselementer: Herved forstås den del af bygningens klimaskærm, hvori der monteres én eller flere termoruder.

1.2 Dræn: Foranstaltninger, der sikrer, at evt. forekomst af vand i trykudligningskammeret kan bortledes til det fri (udv. side af bygningselement).
 
Figur 1. "vandret snit i sideramme".
 
a: falshøjde
b: falsbredde
c: glasfalsbredde
d: glaslisteanlag
e: fugetykkelse
f: kantafstand
I fig. 1 er angivet betegnelser for geometriske størrelser, der anvendes ved montering af termoruder i bygningselementer.
 
1.3 Forbehandling: En behandling af klæbeflader, der for visse fugebånd/-masser kræves for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Ved forbehandling skal fugematerialeleverandørens forskrifter følges.
 
1.4 Fugebånd: Båndformede, elastiske eller plastiske materialer, der skal sikre tæthed mellem termoruden og det omgivende bygningselement. Fugebånd kan tillige medvirke til at beskytte rudens kant-forsegling mod UV-stråling.
 
1.5 Fugemasse: Et fugemateriale, der påføres (som topforsegling) i tykflydende form, og som efter afhærdning er elastisk/plastisk.
 
1.6 Glaslister: Lister af træ, metal (aluminium) eller kunststof, der skal sikre den mekaniske forbindelse mellem termorude og bygningselement. Glaslisterne medvirker endvidere til at beskytte rudens kantforsegling mod UV-stråling.
 
1.7 Klodser: Monteringsmidler, der har til opgave at bære termoruden og sikre mekanisk samvirke mellem rude og bygningselement.
 
1.8 Komprimering: Ved komprimering forstås den sammentrykning af elastiske fugebånd, der foretages ved montering af en termorude for at sikre tæthed mellem rude og bygningselement.
 
1.9 Ventilering: Foranstaltninger, der sikrer den fri bevægelse af luft mellem det fri og trykudligningskammeret i en 2-trins tætning.
 
En 2-trins tætning omfatter en regnskærm, et trykudligningskammer og en indvendig vindtætning.
 
lodret snit i bundramme, skrå fals anbefales.
 
FIG. 2. "Krav til montering som indeholdt i denne monteringsanvisning gælder termoruder monteret i træ-, plast- og aluminiumsrammer".
 
2.0 Bygningselementer
 
2.1 Stabilitet: Bygningselementet skal være så stabilt, at der ikke opstår deformationer, der skader termoruden.
 
2.2 Dræn og ventilation: Regn eller kondensvand skal hurtigt kunne drænes/ventileres bort til udvendig side. I bundlister eller i false derunder udføres huller med forbindelse til trykudligningskammeret under termoruden. Hullerne skal have et samlet tværsnitsareal på mindst 300 kvmm pr. lb. m bundfals for trævinduer og mindst 200 kvmm for metal- og kunststofvinduer. Hullerne kan være runde eller aflange og skal have en indbyrdes afstand og minimum dimensioner der sikrer fuld dræning/ventilering.
 
Min. dimensioner for drænhuller skal være: Ø8mm, og aflange huller eller spalter min. 5mm x 20mm.
 
2.3 False og glaslister: Glasanslag og glaslister skal dimensioneres således, at afstandsprofil i termoruden overalt er dækket mindst 1 mm. Opfyldelse af dette krav er afhængig af flere forhold, såsom opklodsningshøjde, afstandsprofilets højde og måltolerancer på termorude og bygningselement. Mindste falshøjde 16 mm.
 
For at sikre dækning af afstandsprofilet kan følgende falshøjder anbefales: 2-lagsruder af 3 og 4 mm glas: Falshøjde a = 18 mm. Andre ruder: Falshøjde a = 20 mm
 
2.4 Glaslister: Glaslister skal dimensioneres således, at bevægelse i bygningselementet ikke nedsætter fugematerialets funktion. Udvendige glaslister i bundfals skal forsynes med vandnæse, der sikrer afdrypning. Bundglaslister af træ skal på oversiden gives et fald udefter på mindst 10 grader (1:6) og bør på anlægssiden forsynes med kapillarhindrende not. Glaslister må ikke samles på gehring mellem bund og sidefals. Bundlisten skal være gennemgående og passe stramt mod sidefalse. Udvendige glaslister i bundfals skal have min. følgende fremspring:
 
Trælister, 12mm.
Alulister, 6 mm. (min. 4 mm. luft mellem vandnæse og udvendig rammeside) Sideglaslister bør afsluttes med tæt samling mod bundglaslister.
Andre løsninger lige så velfungerende kan godkendes. i h.t. pkt. 0.0.
 
2.5 Fastgørelse af glaslister: Glaslister skal fastgøres omhyggeligt og så stabilt, at forekommende bevægelser i konstruktionen ikke nedsætter fugematerialets tætnende funktion. Ved fastgørelse af trælister må den indbyrdes afstand mellem fastholdelsespunkterne ikke overstige 150 mm og afstanden fra ender ikke overstige 50 mm.2.7 Glaslister af andre materialer end træ kan anvendes, når nævnte funktioner og krav tilgodeses.
 
2.8 Indvendige glaslister: Indvendige glaslister kan godkendes, når forskrifter iøvrigt følges.
 
3.0 Klodser og opklodsning
 
3.1 Termoruden skal monteres med klodser. Klodserne har til opgave at bære og fiksere ruden, at regulere afstanden til falsbund og at afstive rammen sammen med ruden. Der må ikke anvendes klodser som spærrer for ventilationen.
 
3.2 Der anvendes 3 typer klodser med hver sin funktion:
 
Type 1. (Bæreklods) overfører belastninger mellem rude og falsbund og bidrager dermed til bygningselementets totale stabilitet. Bæreklodser skal altid
anvendes.
 
Type 2. (Styreklods) har til opgave at sikre afstand mellem rudekant og falsbund. Afstanden "a" fra rudehjørne må ikke være under 100 mm. Styreklods(er) skal altid anvendes ved ruder med sidelængde over 500 mm. Ved sidelængde under 500 kan styreklods undlades.
Type 3. (Støtteklods) skal anvendes efter behov for at sikre beslagenes funktion samt rudens centrering under transport og brug. Ansvaret for anvendelse af disse klodser påhviler vinduesproducenten. Placering som type 2.
3.3 Klodser skal være fremstillet af et formbestandigt ikke fugtabsorberende materiale med hårdhed 70 - 90 grd. Shore A for plastprodukter og 70 - 90 grd. IRH for gummi.
 
3.4 Klodsernes bredde skal være lig med rudetykkelse + en fugetykkelse. Længden skal være mindst 50 mm for ruder under 2 kvm og ellers 100 mm. Tykkelsen skal svare til beregnet spillerum mellem rudekant og falsbund (= f som vist i fig. 1) efter centrering af ruden. Mindste tykkelse for bæreklodser placeret i bundfalsen 4 mm. Mindste tilladte kantafstand f = 2 mm (se f Fig 1).
 
3.5 Ved skrå bundfals skal klodser være formet, så rudens vægt overføres til horisontalt underlag, så alle rudens glaslag er fuldt understøttet. Bæreklodser skal kunne overføre belastning til bundfals uden risiko for at kæntre eller deformeres.
 
3.6 For at klodserne kan bibeholde deres funktion, skal de fastgøres i foreskrevne placeringer. Der må ikke anvendes søm, stifter el. lign. der kan beskadige termoruden. Placeringen må ikke forhindre fugematerialets komprimering eller tætnende evne.
 
3.7 Placering af klodser i forskellige vindueskonstruktioner skal udføres som vist på Fig 3.
 
FIG. 3. Opklodsningseksempler:
 
1) TV : fast vindue. t.h : skydedør.
 
2) TV : ved større faste vinduer skal bæreklodser placeres over opkillingspunkter i cirka-afstande som vist. TH : bundhængt.
 
3) TV : tophængt vindue t.h : vippevindue.
 
4) TV : sidehængt vindue og sprodsedelte døre/vinduer. TH : forskudt drejevindue.
 
5) TV : side / bundhængt vindue. t.h : forskudt drejevindue.
 
Fig. 3. Principskitse:
 
4.0 Monteringsmetode Krav til montering som indeholdt i denne monteringsanvisning gælder
termoruder monteret i træ-, plast-, og aluminiumsrammer.
 
5.0 Fugematerialer.
 
5.1 Det er en betingelse for termorudens garanti, at de anvendte fugematerialer er testet og
godkendt af MTK, eller afprøvet og godkendt af et europæisk institut akkrediteret til afprøvning af fugematerialer.
 
5.2 Ved samtlige monteringssystemer skal fugematerialet kunne optage de bevægelser i fugen, som forårsages af vindbelastning, fugt og temperaturvariationer,uden at der opstår brud eller at tætningen påvirkes.
 
5.3 Fugematerialeleverandørens anvisninger med hensyn til forbehandling, komprimering, laveste arbejdstemperatur, arbejdsforhold m.m. skal følges.
 
Glasindustrien er en sammenslutning af Danmarks førende termorudefabrikanter. Foreningens GS-mærke sikrer forbrugeren:
 
5 års garanti med sikkerhed gennem GS's særlige garantiordning.
Kontrolordning ifølge Dansk Standard 1094.0 med ældningstest.
Produktions- og laboratoriekontrol ved Teknologisk Institut.
Information om garantiordning, vedligeholdelse og reklamation.
Gyldighed
Denne monteringsanvisning har gyldighed fra 1. september 2000.