Information -Visuel kvalitetskrontrol

www.glasinfo.dk

 
Disse retningslinier er udarbejdet af Glasindustrien og GlasGrossisterne.
 
Fabrikantens ansvar
For garantireklamationer, der angår utætte ruder, henvises til "GS garantiordningen". For godkendte reklamationer baseret på nedennævnte specifikationer påtager fabrikanten sig vederlagsfri levering af erstatningsruder indtil 1 år efter levering. Køberen er ikke berettiget til at fådækket udskiftningsomkostninger på montage af ruder som på leveringstidspunktet er behæftet med synlige fejl.
 
Reklamationer
Køberen har pligt til at undersøge leverede varer for transportskader og synlige fejl straks vedmodtagelse.
 
Krav til renhed og glaskvalitet
Glas er et produkt bestående af blandt andet kalk, kvarts og soda. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder i glasset. En termorude er produktet af en omfattende industriel proces, der udføres med størst mulig omhu. Småridser eller smudspartikler kan alligevel forekomme indvendigt i termoruden.
 
Reklamationer vedrørende urenheder i glasset, vurderes ud fra den nedennævnte fremgangsmåde,hvor der tages stilling til, om de er uvæsentlige som værende en naturlig del af materialet og som sådan ikke falder ind under garantiansvaret eller om de er så væsentlige, at de berettiger til en ny erstatningsrude.
 
Anløbning er ikke tilladt. Anløbning fremtræder som en grålig overflade, der skyldes kemisk påvirkning opstået ved forkert oplagring i fugtigt miljø. Denne type fejl er ikke fabrikantens ansvar. Ved betonbyggeri kan kemisk påvirkning opstå som følge af alkalisk udvaskning af stoffer, der kommer i kontakt med glasoverfladen. Denne type fejl er ikke fabrikantens ansvar.
 
Bedømmelseskriterier
Ruder, der skal bedømmes, skal betragtes i en afstand af mindst 2 m indefra. Bedømmelsen skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel) uden direkte sollys eller kunstigt lys. Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 2 m betragtes ikke som fejl. Ved kontrol af refleksion udefra skal betragtningsafstanden være 5 m.
 
Tabel 1 : termoruder af floatglas
Tabel 1 kan kun anvendes med vissse begrænsninger, da glasprodukter findes i et utal af varianter. En produktrelateret vurdering er derfor påkrævet. I sådanne tilfælde, f.eks. sikringsruder, skal de særlige karakteristika vurderes ud fra brugen og monteringssituation. Ved vurdering af bestemte karakteristika skal specifikke egenskaber iagttages.
 
FALSZONE
Falszone Udvendige flade kantbeskadigelser eller "muslinger", som ikke nedsætter glassets styrke og som ikke overskrider kantforseglingsbredden.
Indvendige "muslinger" uden løse skår, som er fyldt ud med fugemasse. Punktformede og flade restprodukter samt ridser ubegrænset.

RANDZONE
Indeslutninger, blærer, punkter, pletter etc: Rudeareal < 1 m? max. 4 stk. á < 3 mm Ø.Rudeareal > 1 m? max. 1 stk. á < 3 mm Ø pr. omløbende meter kantlængde.
Restprodukter (punktformede) i rudemellemrummet: Rudeareal < 1 m? max. 4 stk. á < 3 mm Ø. Rudeareal > 1 m? max. 1 stk. á < 3 mm Ø pr. omløbende meter kantlængde.
Restprodukter (fladeformede) i rudemellemrummet: Hvidgrå eller gennemsigtige max 1 stk. < 3 mm cm?Ridser: max 30 mm x 2 mm pr. enkelt længde. Summen af enkeltlængder max. 90 mm.
Hårfine ridser: Tilladt dog ikke ophobet.
INDERZONE
Indeslutninger, blærer, punkter, pletter etc.: Rudeareal < 1 m? max. 2 stk. á < 2 mm ØRudeareal > 1 m? og <= 2 m? max. 3 stk. á < 2 mm Ø. Rudeareal > 2 m? max. 5 stk. á < 2 mm Ø.
Ridser: max 30 mm x 2 mm pr. enkelt længde. Summen af enkeltlængder max. 90 mm.
Hårfine ridser: Tilladt dog ikke ophobet.

RANDZONE & INDERZONE

Maksimalt antal uregelmæssigheder som i randzone.
Indeslutninger, blærer, punkter, pletter etc. på 0,5 < 1,0 mm er tilladte uden arealbegrænsning, undtagen ved ophobninger.
Ophobning forligger, når der findes minimum 4 indeslutninger, blærer, punkter, pletter etc. inden for et cirkelareal med en diameter på < 20 cm.
Lamineret glas
Hyppigheden af tilladte synlige fejl i Randzone og Inderzone forhøjes med 50% pr. glaslag.
Ved støbelaminatruder kan der optræde produktionsbetingede bølgninger.
Hærdet glas
Max tilladelig lokal udbøjning er 0,3 mm pr. 300 mm.
Max tilladelig total udbøjning er 3 mm pr. 1000 mm. glaskantlængde (gældende for 6 - 15 mm hærdet float sikkerhedsglas.
 
Støbte glas og Ornamenter
Støbeafvigelser, afvigelser i trådparallelitet eller skævheder i mønstret regnes for tilladte afvigelser.
Afstandsprofiler
Reklamationer på afstandslister medtages ikke.
Glasprodukters egenskaber
Kriterierne for glasprodukters egenskaber som f.eks. lydisolerings-,- varmeisolerings,- lydtransmissionsværdier etc. som angives for den pågældende funktion, er relateret til den prøvningsstandard, der skal anvendes. Måleinstrumenterne fremgår af prøvningsstandard, der skal anvendes. Måleresultaterne fremgår af prøvningsattester. Glasprodukters egenskaber kan variere som følge af ændringer af rudeformat, opbygning, montering og ydre påvirkninger.
 
Ruder med belagt glas belagt glas for termoruder kan indehold pinholes [ rund plet uden belægning ] - det er en produktionsbetinget fejl, som kan forekomme. Bedømmelseskriterierne i forbindelse med reflektion:skygger, skjolder og nuanceforskelle, deformationer og forvrængning af reflektion accepteres i inderzone. Deformationer kan forekomme i hærdet glas.
 
Støbte glas og Ornamenter Støbeafvigelser eller skævheder i mønstret, regnes for tilladte afvigelser. Afvigelser i trådparallelitet kan forekomme i trådglas.
 
Egenfarve Glasprodukter har egenfarver, der er råstofbetingede og afhængige af glastykkelsen. Produkter med belagte glastyper har egenfarve, der er forskellig ved gennemsyn eller ved betragtning af refleksioner i glasset. Afvigelser i egenfarve og farveindtryk kan variere som følge af glassets tykkelse,jernoxidindhold, belægningenstype og belægningsprocessen. Farveforskelle kan forekomme som følge af afvigende glastyper og tykkelse
 
Termoruder med indvendige sprosser Som følge af omgivelsernes påvirkninger ( f.eks. dobbeltrudeeffekt ) samt som følge af rystelser eller manuelt forårsagede svingninger kan der ved sprosserne opstå en midlertidig raslende støj. Synlige savskær og ubetydelige farveafskalninger i skæreområdet er produktionsbetingede. Manglende retvinklethed indenfor feltopdelingerne skal medtages i vurderingen under hensyntagen til produktions- og montagetolerancerne samt helhedsindtrykket. Følger af temperaturbetingede længdeændringer ved sprosser i rudemellemrummet kan i princippet ikke undgås.
 
Vurdering af det synlige område ved kantforseglingen I det synlige område i kantforseglingen, og således uden for den indvendige glasflade kan der ved termoruder,på glasset og på afstandsprofilen ses produktions betingede karakteristika.
 
Beskadigelse af den udvendige flade Ved mekaniske eller kemiske beskadigelser af de udvendige flader, som kan ses efter at ruden er monteret, skal årsagen afklares. Sådanne reklamationer kan også vurderes i henhold til tabellen.Mekaniske eller kemiske beskadigelser af den udvendige overflade er normalt ikke fabrikantens ansvar.
 
Nedenstående er ikke reklamationsberettiget:
 
Interferensfænomener
Dobbeltrudeeffekt
AnisotropierKondensation på udvendige rudeflader(dugdannelse)
Fugtdannelse på glasoverfladerIndbyggede elementer (blyruder, alarmsystemer, persienner etc.)
Brud som følge af termiske spændinger forårsaget af slagskygger o.l. er ikke fabrikantens ansvar.
 
Interferensfænomener (Brewster-striber) Viser sig som uregelmæssige regnbuefarvede striber. De ses i almindelighed kun, hvis man ser skråt ud igennem vinduet. Endvidere er det karakteristisk, at striberne kan "vandre", når man trykker let på ruden. Fænomenet forekommer i ruder fremstillet af floatglas på grund af glassets gode planitet. Lys er en bølgebevægelse, og for dagslys ligger bølgelængderne mellem 0,00035mm og 0,00078mm.Dagslyset er sammensat af en lang række farver, hvilket kan vises ved at sende en lysstråle gennem et prisme. Lyset spaltes herved op i spektralfarverne.Når lysstråler går igennem glas, vil ujævnheder i glasset betyde, at lyset får kortere eller længere vej at bevæge sig. Hvis ujævnheden f.eks. svarer til bølgelængden for rødt lys, vil den røde farve få en større intensitet (interferens) og altså vise sig som en farvet stribe på glasset. Tilsvarende gælder for de andre spektralfarver.
 
Dobbeltrudeeffekt Termoruder har som følge af kantforseglingen en indesluttet luft-/gasmængde, hvis tilstand i væsentlighed bestemmes af barometer-lufttrykket samt lufttemperaturen, på produktionsstedet. Ved montering af termoruder i andre højder og ved temperaturændringer og svingninger i barometer-lufttrykket (høj- og lavtryk)opstår der nødvendigvis konkave eller konvekse udbøjninger på de enkelte ruder og dermed optiske forvrængninger. Flerglasspejlinger kan optræde med forskellig styrke på overflader af termoruder. Forstærket kan disse spejlbilleder ses, hvis f.eks. rudens baggrund er mørk eller hvis ruderne er coatede. Dette fænomen er en fysisk lov, som gælder for alle termoruder.
 
Anisotropier Anisotropier er en fysisk effekt i varmebehandlede glas, som skyldes den interne spændingsfordeling. Afhængig af synsvinklen opfattes det som mørktfarvede ringe og striber ved polariserende lys og/eller betragtning gennem polariserende glas. Polariseret lys er tilstede i det normale dagslys. Størrelsen af polarisationener afhængig af vejret, solens højde og retningen til denne. Fænomenet er mest synligt ved en flad synsvinkel eller ved glasfacader, der danner en vinkel i forhold til hinanden.
 
Kondensdannelse på udvendige rudeflader (dugdannelse) Kondens (dug) kan dannes på de udvendige glasoverflader, hvis glasoverfladen er koldere end den omgivende luft. Dugdannelse på termorudens udvendige glasoverflader bestemmes af luftfugtigheden, luftstrømmen og glassets overfladetemperatur. Dugdannelsen på den side af termorudens overflade, der vender ind mod rummet,skyldes høj luftfugtighed, dybe vindueslysninger, gardiner, urtepotter, blomsterkasser, persienner samt som følge af uhensigtsmæssig anbringelse af radiatorer mv. Ved termoruder med høj isoleringsevne kan der på den vejrligs udsatte glasoverflade forbigående dannes dug, hvis luftfugtigheden udendørs er høj og lufttemperaturen er højere end temperaturen på termorudens overflade.
 
Fugtdannelse på glasoverflader Fugtdannelsen på glasoverfladen på de udvendige sider af termoruderne kan være uens som følge af aftryk fra ruller, fingre, etiketter,vakuumsugere, tætningsmaterialerester, glittematerialer, glidemidler eller miljøpåvirkninger.

Indbyggede elementer Fabrikanten påtager sig under ingen omstændigheder garantiansvar for omkostningerne for erstatning af "påsatte" og/eller "indbyggede elementer", såsom plakater, transfers, blyruder,alarmsystemer, persienner etc., og påtager sig ej heller under nogen omstændighed ansvar for skader på termoruder, hvis skaden er forårsaget af "påsatte" og/eller "indbyggede elementer",jf. de i garantiordningen opstillede betingelser for garantidækning.

www.glasinfo.dk